YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

(Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 5.4.2019)

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen munuaistautialan sairaanhoitohenkilöstö - MUSA ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää munuaistautialalla työskentelevien yleisiä ja yhteisiä ammatillisia etuja sekä edistää munuaispotilaiden hoidon kehitystä Suomessa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja harjoittaa tiedotustoimintaa sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomailla toimiviin yhdistyksiin.

Yhdistys kantaa jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia sekä hankkia omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä munuaistautialalla toimiva henkilö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Päätöksen asiasta tekee yhdistyksen hallitus.

5 §

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenrekisterin hoitaja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja tuo tiedon hallituksen kokouksiin. Nämä merkitään pöytäkirjoihin.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokoukselle. Ero astuu voimaan heti.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, mikäli hän toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, menettää jäsenkelpoisuutensa tai jättää jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä vuonna maksamatta. Erottamispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus.

6 §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Yhdistyksen toimintakertomus
  2. Tilinpäätön edelliseltä toimintakaudelta ja yhdistyksen toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  3. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus.
  4. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
  5. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1 varatoiminnantarkastaja.
  6. Muut mahdolliset asiat.

Päätöstä edellä mainittuihin asioihin verrattavassa asiassa ei yhdistyslain 23 §:n mukaan kokouksessa saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa. Siksi tulee jäsenen, tämänkaltaista asiaa käsiteltäväksi halutessaan, ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokouskutsun julkaisemista.

7 §

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta ilmoitetaan kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai mikäli 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisen asian käsittelemiseksi vaatii.

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

8 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä 3 - 6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallitus voi asettaa työryhmiä, toimikuntia ja jaostoja.

9 §

Hallituksen tulee sen lisäksi, mitä muutoin näissä säännöissä on sanottu:

  1. toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset
  2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta
  3. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja
  4. hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.

10 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta.

Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään viisi päivää ennen yhdistyksen kokousta.

11 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa ja hallituksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, mikäli 2/3 annetuista äänistä muutosta kannattaa.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kaksi vähintään kuukauden välein pidettyä yhdistyksen kokousta, joissa molemmissa purkamista tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on sen jäljellä olevat varat luovutettava Munuais-ja maksaliitto ry:lle käytettävkäksi munuaistautialan hoitotyön kehittämisen tukemiseen.

14 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.