APURAHARAHASTON SÄÄNNÖT

(säännöt muuttumassa vuosikokouksessa 2019, Apurahan myöntämisen säännöt)

1 § Apurahan tarkoitus

Apurahan tarkoitus on tukea munuaistauteja sairastavien potilaiden hoitotyötä, antaa mahdollisuus tutustumismatkaan sekä kehittää omaa erikoisalaa ja ammattitaitoa.

Apuraha myönnetään tutkimus- ja kehittämistyöhön, kongressi-, koulutus- ja opintomatkoihin osallistumiseen sekä julkaisutoimintaan. Apurahaa ei myönnetä Musa ry:n järjestämiin koulutuspäiviin, tutkinto-opintoihin eikä laitehankintoihin.

2 § Apurahan hakeminen

Apurahahakemus lähetetään postitse yhdistyksen puheenjohtajalle.

Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan nimi, osoite, tutkinto- ja ammattinimike, yhdistykseen liittymisvuosi sekä haettavan apurahan suuruus, kustannusarvio ja kyseiseen tarkoitukseen myönnetyt muut apurahat.

Hakemuksessa tulee olla myös perustelu anottavan apurahan hyödystä munuaissairauksien hoitotyön kehittämiseen.

Epätäydellisiä hakemuksia ei oteta huomioon.

3 § Apurahan myöntäminen

Apurahojen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kehittämis- ja tutkimusapurahaa haettaessa hakijan tulee olla ollut Musa ry:n jäsen vähintään yhden vuoden ajan ja muita apurahoja haettaessa vähintään kahden vuoden ajan. Kuluvana vuonna yhdistyksen jäsenmaksun tulee olla maksettu ennen hakemista. Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti ja saajan nimi julkaistaan Musanomissa.

Apurahaa ei myönnetä samalle hakijalle kahtena vuonna peräkkäin. Apuraha tulee käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä ja se on käytettävä anottuun tarkoitukseen. Apuraha on henkilökohtainen.

Apurahan saajan on esitettävä selvitys apurahan käytöstä sekä lisäksi antaa palaute työnsä tuloksista seuraavilla Musa-päivillä tai Musanomissa.

4 § Rahasto

Rahastoa hoitaa yhdistyksen hallitus.

Rahastoon siirretään Musa-ry:lle myönnetyt apurahat.

Rahastoon voidaan siirtää hallituksen päättämät muut erät.

Rahaston hoidosta pidetään omaa kirjanpitoa, joka esitetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

5 § Sääntöjen muuttaminen

Musa ry:n rahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa yhdistyksen kokouksessa. Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat siirretään Musa ry:n tilille.